Algemene voorwaarden

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden het volgende:

 • een verwijzing naar een persoon geldt als verwijzing naar een natuurlijk persoon, personenvennootschap of een rechtspersoon.
 • het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

 

Artikel 1. Definities en begrippen

 1. Femke Bosma Coaching (verder: Femke Bosma) is een handelsnaam van Structurista Professional Organizing en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort onder nummer 68778430 en levert uitvoering, coaching, begeleiding, trainingen, workshops en cursussen op het gebied van Professional Organizing, Nalatenschapscoaching en Projectondersteuning.
 2. Klant: de persoon of personen aan wie Femke Bosma haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet zo te zijn.
 3. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Femke Bosma heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Femke Bosma zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Femke Bosma.
 4. Derden: in voorkomende gevallen kan Femke Bosma haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Femke Bosma kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
 5. Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Femke Bosma.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 4. Femke Bosma heeft het recht deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

Artikel 3. Opdrachtverlening

 1. Offertes van Femke Bosma zijn altijd gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is er dan ook voor verantwoordelijk om alle relevante informatie te verstrekken die nodig is voor het maken van een passende offerte/aanbod en voor de uitvoering van de opdracht. Als de aan Femke Bosma verstrekte informatie niet juist of onvolledig blijkt te zijn dan heeft Femke Bosma het recht om de opdrachtsom en/of de inhoud van de te leveren diensten eenzijdig tussentijds aan te passen. Als na het starten van de opdracht informatie bekend wordt (die opdrachtgever al bekend was ten tijde van opdrachtverlening) die de uitvoering van de opdracht bemoeilijkt of waarop een andere planning/aanpak nodig was geweest, heeft Femke Bosma het recht de opdracht per direct te beëindigen/over te dragen zonder restitutie van de opdrachtsom.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Femke Bosma niet tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.
 3. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van de door Femke Bosma uitgebrachte overeenkomst, of door het schriftelijk en/of per e-mail akkoord gaan met de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte ook de opdrachtbevestiging.
 4. Het ontbreken van een schriftelijke akkoord op de door Femke Bosma uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Femke Bosma, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Femke Bosma een aanvang is gemaakt.

 

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

 1. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Femke Bosma de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

 

Artikel 5. Inspanningsverplichting

 1. Femke Bosma zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting wat wil zeggen dat Femke Bosma niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever/klant/cliënt gestelde doel.

 

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Femke Bosma hebben een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Femke Bosma is niet aan aanbiedingen gebonden als niet binnen 30 dagen op de aanbieding wordt gereageerd. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan heeft Femke Bosma het recht de aanbieding in te trekken binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever moet schriftelijk en/of digitaal gebeuren, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Femke Bosma nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. 
 2. Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Femke Bosma.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Femke Bosma overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom verschuldigd zoals vermeld is in de offerte en/of opdrachtbevestiging.
 4. Indien een deelnemer door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf gekregen toestemming van Femke Bosma. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

 1. Op de website en/of in de offerte van Femke Bosma staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Femke Bosma voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
 2. De prijzen op de website en in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Per dienst wordt aangegeven welke zaken in het uurtarief of in de pakketprijs zitten en welke extra in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

 1. Het honorarium van Femke Bosma en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Femke Bosma door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Femke Bosma kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur. De betaling van een pakket dient in ieder geval te zijn gedaan vóór de eerste afspraak plaatsvindt. 
 3. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Femke Bosma over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Femke Bosma worden opgeschort, dit zonder dat Femke Bosma dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Femke Bosma in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
 4. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Femke Bosma of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Femke Bosma te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
 5. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Femke Bosma gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
 6. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Femke Bosma plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Femke Bosma gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.
 7. Bij betaling in delen, wordt er per deel €15,- administratiekosten in rekening gebracht.

 

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

 1. Indien de opdracht, om redenen die niet aan Femke Bosma toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 

 

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

 1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk vooraf overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het geschatte aantal afspraken/aantal benodigde uren gegeven. In het geval van afname van een pakket is het aantal uur dat afgenomen wordt vooraf bekend.
 2. Na het verstrijken van de opdrachtduur kan geen aanspraak meer gemaakt worden op nog niet gebruikte uren en/of materiaal in welke vorm dan ook.
 3. Pakketten hebben een geldigheid van een half jaar en dienen binnen deze termijn gebruikt te worden. De afnemer is zelf verantwoordelijk om deze termijn in de gaten te houden.

 

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij te worden bekend gemaakt.
 2. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan vanwege andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Femke Bosma desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief een vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.
 3. Femke Bosma mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging alleen gebruik maken als er sprake is van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor afronding van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Femke Bosma houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Femke Bosma is nooit aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade die aan opdrachtgever en/of aan de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Femke Bosma geleverde zaken en/of diensten.
 2. Daarnaast is Femke Bosma nooit aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Femke Bosma rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

 

Artikel 14. Intellectueel eigendom en auteursrecht

 1. Materialen (checklists, werkbladen, stappenplannen, infobladen etc.) die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Femke Bosma voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Femke Bosma. Datzelfde geldt ook voor eventueel door Femke Bosma uit te brengen documenten. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze documenten te gebruiken voor eigen gebruik (of binnen de eigen organisatie). Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Femke Bosma. Op alle door Femke Bosma ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.
 2. Op gepubliceerde teksten en blogs op de website van Femke Bosma rust auteursrecht en niets daarvan mag (zonder overleg) worden gebruikt voor eigen doeleinden.

Dit geldt ook voor het kopiëren van teksten van deze website en voorwaarden door con-cullega’s 😉

 

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Femke Bosma is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Femke Bosma houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.
 2. Mocht het voor een juiste uitvoering van de opdracht of doorverwijzing van de opdrachtgever nodig zijn om derden te informeren, dan zal dit altijd overlegd worden en schriftelijk om toestemming van opdrachtgever worden gevraagd.

 

Artikel 16. Bijzondere bepalingen

 1. Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

De algemene voorwaarden worden altijd bijgevoegd bij een bevestiging van een kennismakingsgesprek en bij een offerte.